آیا مار سبز سمی است؟

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۴:۲۷:۳

آیا مار های سبز سمی هستند؟

اکثر مار های سبز معمولا سمی نیستند اما برخی از گونه های آن ممکن است سمی باشند.
در مطلب زیر تعدادی از مار های سبز سمی و غیر سمی مشخص شده اند.
مار های سبز درختی (Green tree snakes) بی خطر و بسیار با نمک هستند!

مار سبز درختی مار های سبز سمی هستند مار سبز مار سبز غیر سمی

اما مار های سبز شاخه انگوری (Green vine snakes) سمی هستند.

مار سبز سمی مار سبز انگوری مار سبز شاخه انگوری مار سبز تاک مار سبز سمی

افعی های سبز (green vipers) نیز به شدت سمی هستند!

مار سبز سمی مار سبز خطرناک افعی سبز مار های سبز سمی

مارهای بوای زمردی یا بوای زمرد-درختی (Emerald tree boas) سمی نیستند.

مار سبز غیر سمی مار سبز زمردی مار زمردی مار های سبز سمی

از طرف دیگر ، مامبای سبز بسیار سمی است.

مامبای سبز سمی مار های سبز سمی مار های سمی مار های سبز سمی هستند

مار سبز نا هموار (rough green snake) و مار سبز صاف (smooth green snakes) سمی نیستند.

مار سبز صاف

مار سبر صاف مار سبز غیر سمی مار سبز بی خطر

مار سبز ناهموار

مار سبز غیر سمی ماز سبز خشن مار سبز غیر سمی مار های بسز سمی هستند

مار سبز بومسلنگ سمی است.

مار سبز سمی مار بومسلنگ مار سمی سبز مار های سبز سمی هستند


منبع:
https://www.quora.com