آیا مار دو زیست است؟

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۳:۹:۲۴

مار ها جز کدام دسته هستند؟ خزنده یا دوزیست؟

دوزیستان زندگی خود را در آب با آبشش و دُم شروع می کنند. مانند قورباغه ها ،‌ که زندگی خود را به عنوان نوزاد در آب آغاز می کنند و مراحل مختلفی را می گذرانند
تا آبشش و دم خود برای تنفس زیر آب توسعه دهند و در نهایت به عنوان یک قورباغه ی بالغ ظاهر می شوند تا زندگی خود را روی خشکی ادامه دهند.
دوزیستان شامل قورباغه ها ،‌ وزغ ها ،‌سمندرها ،‌ سمندر آبی ، کورسمندر و کرم های کور است.
از طرف دیگر مارها زندگی خود را به عنوان تخم یا درون بدن مادرشان یا خارج از آن آغاز می کنند.
توانایی مار ها برای شنا و ماندن در زیر آب برای مدتی باعث نمی شود آنها از نظر جانورشناسی دوزیست باشند!
مار ها جز خزندگان هستند مانند مارمولک و تمساح.

مار ها دو زیست هستند مار ها شنا می کنند مار ها در حال شنا کردن

یکی از ویژگی های شناخته شده دوزیستان که توانایی شنا و حرکت بر روی زمین است.
اگرچه برخی از مارها می توانند شنا کنند ، اما جز خزندگان هستند. آن ها قبلاً پاهایی مانند مارمولک داشتند
و هنوز هم ویژگی پای خود را در استخوان هایشان حفظ کرده اند! دقیقا مثل ما که هنوز ویژگی هایی از دُم در استخوان هایمان موجود است.

منبع:
https://www.quora.com/